eastern diamondback rattlesnake – Crotalus adamanteus , poisonous, white background